Polityka prywatności

Czas na ciasteczka i ustawienia.

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, które są niezbędne do jej funkcjonowania, zapewniają analizę statystyczną, pozwalają na udostępnianie treści w sieciach społecznościowych lub pokazują Państwu reklamy oparte na zainteresowaniach. Mogą Państwo dokonać żądanego wyboru za pomocą poniższych opcji.

Polityka prywatności i zmiana ustawień

Cookies to małe pliki tekstowe wykorzystywane przez strony internetowe w celu usprawnienia obsługi użytkowników.

Zgodnie z prawem możemy przechowywać pliki cookie na Państwa urządzeniu, jeżeli są one absolutnie niezbędne do funkcjonowania tej strony. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Państwa zgody.

Ta strona wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez osoby trzecie, które pojawiają się na naszych stronach.

W każdej chwili mogą Państwo zmienić lub wycofać swoją zgodę za pomocą oświadczenia o plikach cookie na naszej stronie.

Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i jak przetwarzamy dane osobowe, znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.

Oświadczenie dotyczące plików cookie zostało ostatnio zaktualizowane 21.03.22 przez Cookiebot:

W dalszej części informujemy Państwa o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które można odnieść do Państwa osobiście, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika, adres IP.

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE (GDPR) i innymi krajowymi ustawami o ochronie danych państw członkowskich oraz innymi przepisami o ochronie danych jest:

ZELL Oberflächentechnik GmbH & Co. KG
Zum Tannenesch 24
D-89584 Ehingen-Volkersheim

Telefon: +49 7391 77 00 4-0
E-mail: info@zell-group.com
Strony internetowe: www.zell-group.com

II. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1. zakres przetwarzania danych osobowych

Z zasady gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią te przypadki, w których z przyczyn faktycznych nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawne.

2. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, art. 6 (1) lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (GDPR) służy jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) lit. b DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych. O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) c DSGVO.

W przypadku, gdy żywotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. d DSGVO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

3. usuwanie danych i okres ich przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania. Ponadto przechowywanie może mieć miejsce, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator danych. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również wtedy, gdy upłynie okres przechowywania przewidziany przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

4. korzystanie z usługodawców w ramach strony internetowej

W celu przetwarzania Państwa danych na naszej stronie internetowej korzystamy czasami z usług zewnętrznych usługodawców. Zostały one starannie wybrane i zamówione przez nas. Są oni związani naszymi instrukcjami i są regularnie monitorowani. Dane nie są przekazywane do krajów spoza UE lub EOG (tzw. krajów trzecich).

III. udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika systemowego

1. opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wchodzącego na stronę. Podczas zwykłego informacyjnego korzystania ze strony internetowej gromadzimy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Gromadzone są następujące dane:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Zastosowany system operacyjny
 • URL odsyłającego
 • Nazwa hosta komputera dostępowego
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te są również zapisywane w plikach logów naszego systemu. Nie dotyczy to adresów IP użytkownika lub innych danych, które umożliwiają przyporządkowanie danych do użytkownika. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

3. cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

4. czas przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz zapisywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

IV. Stosowanie technicznie niezbędnych plików cookie

1. opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby nawet po zmianie strony można było zidentyfikować przeglądarkę wywołującą.

2. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookies jest art. 6 (1) lit. f DSGVO.

3. cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Dla nich konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Dane użytkowników zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO.

4. okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i eliminacji

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez niego na naszą stronę. Dlatego również Państwo jako użytkownik mają pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej mogą Państwo dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić również automatycznie. Jeżeli pliki cookie zostaną wyłączone na naszej stronie internetowej, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie.

 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Chrom
 • Safari
 • Opera

V. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

1. opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można się z nami skontaktować drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych są nam przekazywane i zapisywane.

W celu przetwarzania danych, podczas procesu składania wniosku, uzyskuje się Państwa zgodę i odwołuje się do niniejszej polityki prywatności.

Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem zostaną zapisane.

W tym kontekście żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do opracowania rozmowy.

2. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 (1) lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

3. cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do obsługi kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu przesyłania danych służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. czas przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przesyłanych pocztą elektroniczną, ma to miejsce po zakończeniu danej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku nie można kontynuować rozmowy. Odwołanie może być dokonane bez zachowania formy i powinno być skierowane do osoby odpowiedzialnej.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają bez zmian.

VI. korzystanie z Google Analytics

1. opis i zakres przetwarzania danych

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google, Inc ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa komputerze, aby umożliwić stronie internetowej analizę sposobu korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez cookie o Państwa korzystaniu z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach umawiających się w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny Państwa korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej.

Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "anonymizeIp()". Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co pozwala wykluczyć osobiste odniesienia. Jeżeli zebrane o Panu/Pani dane dotyczą osoby, zostaje ona natychmiast wykluczona, a dane osobowe zostają natychmiast usunięte.

2. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie w celach analitycznych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

3. cel przetwarzania danych

Korzystamy z Google Analytics, aby analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej strony internetowej. Uzyskane dane statystyczne umożliwiają nam udoskonalenie naszej oferty i uczynienie jej bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, gdy dane osobowe są przekazywane do USA, Google poddał się Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DS-GVO.

4. okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i eliminacji

Mogą Państwo zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak proszę pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z Państwa korzystaniem ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5. informacje od dostawcy zewnętrznego

Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/, przegląd polityki prywatności: https://marketingplatform.google.com/about/, oraz polityka prywatności: https: //policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

VII. Czcionki internetowe

Na tych stronach internetowych stosowane są czcionki zewnętrzne, tzw. czcionki webowe. Te czcionki internetowe są usługą firmy MyFonts Inc. ("Monotype Imaging Inc."). Te czcionki internetowe są integrowane poprzez połączenie z serwerem, zazwyczaj jest to serwer Monotype w USA. W ten sposób przekazywane są do serwera informacje o tym, które z naszych stron internetowych zostały przez Państwa odwiedzone. Adres IP przeglądarki urządzenia końcowego osoby odwiedzającej te strony internetowe, jak również jej odsłony są również przechowywane przez MyFonts w celach rozliczeniowych. MyFonts Counter jest usługą firmy MyFonts Inc, 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności MyFonts na stronie https://www.monotype.com/legal/terms-conditions-business.

Zastosowanie czcionek internetowych ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka z Państwa komputera.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdy podmiot danych ma prawo do informacji zgodnie z art. 15 GDPR, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 GDPR, prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 GDPR, prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 GDPR, prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 GDPR oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR. W odniesieniu do prawa do informacji i prawa do usunięcia danych obowiązują ograniczenia zgodnie z § 34 i 35 BDSG. Ponadto istnieje prawo do odwołania się do organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 DSGVO w połączeniu z § 19 BDSG). Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych jest państwowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się nasza firma. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe znajdują się pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o zgodzie udzielonych nam przed wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE, tj. przed 25 maja 2018 r. Proszę pamiętać, że odwołanie jest skuteczne tylko na przyszłość. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed odwołaniem. Odwołanie może być dokonane bez zachowania formy i powinno być skierowane do administratora danych.